info@csavaresszerszam.hu 20 / 426-46-49 | 20 / 234-44-85
0

A kosár üres!

Összesen
0,00 Ft
Még 59 900,00 Ft hiányzik az ingyenes szállításhoz

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére

Adatkezelő megnevezése: Dobó Trade Kft.(továbbiakban: adatkezelő)

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.06-09-010831

Adatkezelő adószáma: 13801430-2-06

Adatkezelő székhelye: 6727 Szeged, Szellő u.28.

Adatkezelő e-elérhetősége: info@csavaresszerszam.hu

Adatkezelő képviselője: Dobó László (ügyvezető)

                                       Dobó Lászlóné (ügyvezető)

 

Bevezető

Dobó Trade kft. jelen tájékoztató keretében kívánja biztosítani az érintettek jogai és szabadsága védelme érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2016.április 27-i (EU) 2016/679.számú rendelete (továbbiakban GDPR) és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban infotv.) szerinti átlátható tájékoztatáshoz való jog megvalósulását. Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 95/46EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. Az irányelv célkitűzései és elvei továbbra is érvényesek. Célja, hogy harmonizálja az adatkezelés tekintetében a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságának védelmét.

Weboldalunk regisztráció nélkül is látogatható. Az árak, szállítási információk, vásárlási feltételek bárki számára hozzáférhetőek, ami alapján látogatóink dönthetnek a vásárlásról. Ezen esetben nem rendelkezünk Önről olyan adatokkal, amellyel beazonosítható lenne. Tényleges vásárlási szándék kifejezésekor azonban szükséges bizonyos adatok megadása.

Milyen adatokat kezelünk?

A regisztráció során az alábbi adatokat kérjük el: a számlázási adatait (vagyis a számlázási nevet és címet), az elérhetőségét (e-mail és telefonszám), illetve jogi személyek esetén az adószámot és a jogi személy kijelölt kapcsolattartójának a nevét. A regisztráció véglegesítéséhez szükséges megadni egy regisztrációhoz kötött jelszavat is.

Ezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy megrendelés esetén megfelelően teljesíteni tudjuk azt. Csak és kizárólag olyan adatokat kérünk el, amelyekre feltétlenül szükségünk van a rendelés teljesítéséhez.

Fogalmak, értelmezések

Személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személy (érintett) vonatkozó bármely információ, amellyel közvetve vagy közvetett módon beazonosítható. Különösen valamely azonosító, pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó tényezők alapján azonosítható. Cégünk személyes adatot csak meghatározott célból kezel, illetve gyűjt, amelyet web áruházunk a www.csavaresszerszam.hu látogatói rendelkezésünkre bocsájt, nevezetesen név, felhasználó név, számlázási-szállítási cím, telefonos elérhetőség és e-mail cím.

Személyes adatok különleges kategóriáiba tartoznak a faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok. Természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetika és biometrikus adatok. Cégünk ilyen jellegű adatokat semmilyen körülmények között nem gyűjt, és nem kezel. 

Érintett az a természetes személy, aki az adatok útján beazonosított vagy beazonosítható. A jogi személyek adatait az adatvédelmi szabályozás nem véd, kivételként említendőek a kapcsolattartó személyek.

Adatkezelő az, aki az érintett személyes adatait kezeli. Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal közösen meghatározza.

Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Gyűjtés, rögzítés rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, lekérdezés, felhasználás, betekintés, közlés, továbbítás vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétel, összehangolás, törlés illetve megsemmisítés.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő személyes jellemzők értékelése, különösen munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, viselkedéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előjelzésére használják

Álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk nélkül már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely természetes személyre vonatkozik, feltéve, ha az ilyen további információkat külön tárolják. Technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított, hogy az azonosított és az azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Nyilvántartási rendszer a személyes adatok centralizált, decentralizált vagy funkcionális, földrajzi szempontok szerint tagolt állománya, amely meghatározott szempontok szerint hozzáférhető.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatot keze.

Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amivel a személyes adatot közlik függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél az a természetes vagy jogi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekvés útján beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltóztatását, jogosulatlan közlését vagy jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Vállalkozás, gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

  • Személyes adatok: kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
  • Gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet 89.cikk (1) bek. „Célhoz kötöttség”
  • Adatkezelés céljainak megfelelőnek és relevánsnak kell lennie és csak a szükségesre kell korlátozódniuk. „Adattakarékosság”     
  • Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.”Pontosság”
  • Tárolásnak olyan formátumban kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor amennyiben a 89.cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos kutatás céljából vagy statisztikai célból kerül sor. „Korlátozott tárolhatóság”
  • Kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelőségéért, továbbá képesnek kell lenni a megfelelés igazolására „elszámoltathatóság”.

Személyes adatok kezelése Web áruházunkban

Személyes adatot kizárólag jogszerűen, tisztességesen vásárlóink számára átlátható módon kezelünk.

Csak egyértelmű céllal gyűjtünk adatot, amiről tájékoztatjuk is az érintetteket.

Soha nem gyűjtünk több adatot, mint amire szükség van.

Az adatok felhasználása

Számlázási adatok

A számlázási névre és elérhetőségre a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében van szükségünk. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím eltér, mindkettőre szükségünk van a megfelelő szállításhoz. Amennyiben számla kiállításra került sor, ezen adatokat a 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: számviteli törvény) 169. szakasza értelmében legalább 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni.

Elérhetőségek

E-mail cím megadása a regisztráció elengedhetetlen feltétele. A megadott e-mail cím azonosítja a regisztrált felhasználót, és ez az e-mail cím és a hozzá rendelt jelszó segítségével tud a felhasználó belépni a fiókjába. A jelszavat a felhasználói profilban a felhasználó bármikor megváltoztathatja. A felhasználó a jelszó segítségével garantálja, hogy illetéktelen ne férhessenek hozzá az adataihoz, ezért annak megadása kötelező. A felhasználói fiók és annak adatainak törlésére a felhasználónak saját fiókjába belépve bármikor lehetősége van. E-mail címét és jelszavát harmadik személy számára nem adjuk tovább, jelszavát mi sem ismerjük.

Az adatokat a saját adatok és vagy a profil menüpont alatt lehet módosítani, ezen módosítások alapján kerülnek módosításra a számlázási adatok is.

Web áruházunkban a regisztráció keretében megadott adatokat saját fiókba belépést követően lehet módosítani, vagy ennek a fióknak törlését elvégezni. Web áruházunkból azonnal törölhetőek az adatok. Ha számviteli bizonylat készült, 2000. évi C. törvény 169.§ számvitelről "A bizonylatok megőrzésére vonatkozó 8 éves megőrzési idő után van lehetőség a törlésre.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Vásárolt termékek

Amennyiben igénybe veszi web áruházunkat, és terméke(ke)t vásárolt, úgy adat keletkezik az Ön vásárlási szokásairól. Ezen adatokat természetesen bizalmasan kezeljük, azt harmadik fél részére nem adjuk tovább. A vásárlásáról készült adatokat a számviteli törvény értelmében legalább 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni.

Adatgyűjtés ténye célja, jogalapja, kezelt feladatok:

Kezelt adatok

Célja, jogalapja

Tárolás időtartama

Felhasználói név,dátum,időpont

Azonosítás, regisztráció esetén  az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3)bekezdése. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, adja meg az érintett. GDPR 6.cikk1.bek.

Visszavonásig (bármikor visszamondhatja)

Jelszó,e-mail cím

felhasználói fiókba belépéshez

visszavonásig

Teljes név, e-mail cím, üzenet

Szerződéskötés teljesítéséhez,  ajánlat adása GDPR6.cikk

visszavonásig, törlésig. Ha számla készült: 8 évig

Telefonszám

Hozzájárulás, kapcsolatfelvétel

visszavonásig

Számlázási név és cím

Szerződés teljesítése, számla kiállítása

8 év

Szállítási név és cím

Házhoz szállítás lebonyolításához

8 év

 

 

Érintettek köre: web áruházunkat látogatók köre illetve vásárlók. Web áruházunkat lehet látogatni regisztráció nélkül is. Ár és szállítási információk, szállítási feltételek szabadon  hozzáférhetőek ami alapján látogatóink dönthetnek a vásárlásról. Tényleges vásárlási szándék kifejezésekor szükséges az adatok megadása.

Az Ektv. Az Infotv. mellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyeket alkalmazni kell a web áruházak működésére.

Személyes adatok kezelése Hírlevél küldése esetén

Cégünk hírlevelet küld azon felhasználóinak, vásárlóinak, akik regisztráció során hozzájárultak, hogy értesüljenek az aktuális ajánlatainkról, reklám célú kampányról és egyéb releváns információkról.

Cél: Kapcsolattartás, akciós ajánlatok hírlevél keretében történő megkeres, tájékoztatás.

Érintettek köre: Regisztrált partnereink

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6.cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Az Infotv. mellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyeket alkalmazni kell a web áruházak működésére.

Személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei Cégünk képviseletére jogosult személyek, IT vezető

Google Analytics

A weboldal Google Analytics-et használ, amely a Google Inc. (Google) által nyújtott szolgáltatás. A Google Analitycs ún. sütiket („cookies”) használ, amelyek segítenek a weboldal üzemeltetőinek analizálni, hogy a weboldalt látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatokat a Google kezeli és tárolja. Az információgyűjtés során gyűjtött adatokat másnak soha nem adjuk tovább.

Érintett jogai

Személyes adatokhoz hozzáférés joga: Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettről gyűjtik, akkor jogosult arra, hogy információt kapjon az adatkezelésről.

      Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult az adatait késedelem nélkül módosítani, helyesbíteni.

      Törléshez való jog: Kérésre késedelem nélkül törölni kell az adatokat.

       Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult az adatkezelő által gyűjtött adatait géppel olvasható formátumban megkapja.

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Amennyiben úgy dönt, hogy nem szeretné tovább engedélyezni azt, hogy adatait kezeljük, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Erre e-mailen keresztül van lehetősége az alábbi e-mail címen: info@csavaresszerszam.hu. Kérjük, hogy tárgyban tüntesse fel, hogy „adatkezelés visszavonása”. Mivel csak a legszükségesebb adatait kezeljük, ezért az adatkezelési hozzájárulás visszavonásával felhasználói fiókja is megszűnik. Kérelme kapcsán a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatjuk. Amennyiben újfent vásárolni szeretne áruházunkban, bármikor újra regisztrálhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy azon adatokat, amelyeket a számviteli törvényből fakadó kötelességünknek megfelelően 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni, azokat továbbra is – a lehető legkisebb mértékben – kezeljük. Ezen adatokat a törvényben szabályozott kötelességeket túlmenően nem használjuk fel.

Igénybe vett adatfeldolgozók:

Könyvviteli szolgáltató, aki cégünk analitikai, könyvelési, bevallási feladatait látja el.

FORMEL KFT. 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 31/B.

Futárpostai tevékenységet GLS futárszolgálattal látjuk el.

GLS General Logistic Systems Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2. 

Tárhelyszolgáltató, I.T.C. Kft. 6726 Szeged, Fő fasor 52.

Adatvédelmi incidens

Az Infotv. jelenleg nyilvántartás-vezetési kötelezettséget állapít meg az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az érintett kérelmére az adatkezelő erről tájékoztatást ad.

Az általános adatvédelmi rendelet értelmében személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Szeged, 2021.05.31.